SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETIŠČA

Ti Splošni pogoji uporabe spletišča (v nadaljevanju: Pogoji uporabe spletišča) urejajo pravno razmerje med vami in SIMP d.o.o. s sedežem na naslovu Batuje 2C, Batuje, 5262 Črniče, Slovenija (v nadaljevanju: SIMP ali oseba, imenovana z glagoli v 1. osebi množine in ustreznimi zaimki) glede vaše uporabe spletišča na naslovu www.simp.si in katerih koli drugih podspletišč (v nadaljevanju: Spletišče). 

Poleg teh Pogojev uporabe spletišča si oglejte tudi Pravilnik družbe SIMP o varovanju zasebnosti, v katerem sta opredeljena zbiranje in uporaba vaših osebnih podatkov, ter Pravilnik družbe o piškotkih, v katerem so opisani piškotki, ki jih uporabljamo, in nameni, za katere jih uporabljamo. 

Z DOSTOPOM DO SPLETIŠČA ALI NJEGOVO UPORABO SE STRINJATE IN ZAVEZUJETE, DA VAS TI POGOJI ZAVEZUJEJO GLEDE VSAKOKRATNE UPORABE SPLETIŠČA. ČE SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE, NE DOSTOPAJTE DO SPLETIŠČA IN/ALI GA NE UPORABLJAJTE. 

 

 1. Vsebina Spletišča

Namen Spletišča je zagotavljati informacije o družbi Simp ter o storitvah in proizvodih, ki jih Simp ponuja.  

Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da je po spletu objavljena vsebina točna, ažurna in popolna, so lahko informacije na Spletišču netočne, zastarele ali nepopolne. Simp zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz objave ali uporabe takih informacij ali je z njo povezana. 

Simp ne more jamčiti in ne jamči za neoviran dostop do Spletišča in njegovo uporabo ter zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz motene uporabe Spletišča ali nezmožnosti dostopa do njega ali je s takšno moteno uporabo ali nezmožnostjo dostopa povezana. 

Da se zagotovi sprotno posodabljanje Spletišča, si Simp pridržuje pravico, da kadar koli spremeni in/ali posodobi vsebino Spletišča. Prav tako si pridržujemo pravico, da začasno ali trajno umaknemo Spletišče in/ali vsem uporabnikom zavrnemo dostop do njega. 

 

 1. Dostop do Spletišča in njegova uporaba

To Spletišče ima izključno nekomercialen in oseben namen ter/ali namen seznanjanja z družbo Simp in storitvami, ki jih ponuja, vse to pa izključno v skladu s temi Pogoji uporabe spletišča, Pravilnikom družbe Simp o varovanju zasebnosti, njenim Pravilnikom o piškotkih in drugimi ustreznimi določbami veljavne zakonodaje. 

Z dostopom do spletišča in njegovo uporabo jamčite, da (i) Spletišča ne uporabljate na način, ki mu škoduje, onemogoča njegovo delovanje, ga preobremenjuje ali slabi njegovo delovanje ali ki vpliva na uporabo katerega koli drugega uporabnika in uživanje pravice v zvezi s Spletiščem ali pravice tretje osebe; (ii) ne poskušate pridobiti nepooblaščenega dostopa do Spletišča; (iii) ne zrcalite in ne okvirjate Spletišča ali katerega njegovega dela na drugem spletišču; (iv) do Spletišča dostopate le prek vmesnika, ki ga zagotavlja Simp; (v) ne uporabljate programske opreme, namenjene pridobivanju informacij o uporabi Spletišča s strani drugih uporabnikov in za odkrivanje identitete takih uporabnikov; (vi) Spletišča ne uporabljate za namen ali na način, ki ni zakonit ali ki je prepovedan s temi Pogoji uporabe Spletišča. 

 

 1. Uporabniško ustvarjena vsebina

Izključno ste odgovorni za vsebino, ki jo priskrbite družbi Simp, kar med drugim vključuje informacije in gradivo, priskrbljeno v obliki vprašanj, odgovorov, poizvedb in komentarjev ali v povezavi z njimi (v nadaljevanju: Uporabniško ustvarjena vsebina). Simp zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz Uporabniško ustvarjene vsebine ali je z njo povezana. 

Strinjate se in zagotavljate, da ste izključno odgovorni za vso vsebino, ki jo priskrbite. Simp ne nadzoruje Uporabniško ustvarjene vsebine ter ne jamči za njeno točnost, popolnost in kakovost. Družbi Simp ste dolžni povrniti vsakršno škodo, jo braniti in jo odvezati odgovornosti v zvezi z vsakršnimi odškodninskimi zahtevki in izgubami, ki so posledica vašega zanašanja na Uporabniško ustvarjeno vsebino ali izhajajo iz takega zanašanja. 

O vsaki domnevni kršitvi v zvezi z Uporabniško ustvarjeno vsebino nas lahko obvestite na e-naslov info@simp.si. Vsako vsebino, ki jo priskrbite, bodo prebrale, uporabljale in zbirale le družba Simp in osebe, ki jih Simp pooblasti. 

 

 1. Povezave do spletišč tretjih oseb

Spletišče lahko za lažje brskanje in izboljšanje uporabniške izkušnje vsebuje povezave do spletišč tretjih oseb. Take povezave ne pomenijo, da družba Simp podpira, sponzorira ali priporoča tretjo osebo, njeno spletišče ali informacije, navedene na takem spletišču. 

Če uporabite povezavo do spletišča tretje osebe, boste zapustili Spletišče in boste preusmerjeni na spletišče tretje osebe, katerega uporabo urejajo pogoji uporabe in pravilnik o varovanju zasebnosti, ki veljajo za to spletišče. 

Simp ni odgovoren za nobeno tako spletišče in njegovo vsebino ali informacije, prav tako pa ni odgovoren za dostopnost katerih koli takih spletišč. 

 

 1. Pravice intelektualne lastnine

Spletišče in vsebina, objavljena na Spletišču, sta intelektualna lastnina družbe Simp ali njenih dajalcev licenc in se ne smeta uporabljati brez predhodnega izrecnega soglasja družbe Simp. Simp, simp.si, znamke, slike, fotografije, besedila, vključno s celotno vsebino Spletišča, grafika in ikone so intelektualna lastnina družbe Simp. Vse druge znamke, imena proizvodov in firm ter logotipi so intelektualna lastnina dajalcev licenc zanje. Prepovedano je reproducirati, kopirati, prenašati, razstavljati, prodajati, objavljati, shranjevati, spreminjati in uporabljati vsebino Spletišča v kakršni koli obliki, v celoti ali deloma, za komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Simp. 

Logotipi, firme in znamke, objavljeni na Spletišču, so lahko lastniške znamke, ki so v lasti družbe Simp ali ki jih družba Simp objavi na Spletišču s soglasjem imetnika pravic intelektualne lastnine. Uporaba takih logotipov, firm in znamk brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Simp ali tretje osebe je prepovedana. 

 

 1. Izključitev odgovornosti

Razen če je v teh Pogojih uporabe spletišča drugače navedeno, Simp v kar največjem zakonsko dovoljenem obsegu ne jamči in ne zagotavlja, ne izrecno in ne molče, da so informacije na Spletišču in njegova vsebina ter povezave do spletišč tretjih oseb primerne, zanesljive, na voljo, ažurne in točne. Spletišče, informacije na njem, njegova vsebina in grafika so zagotovljeni brez kakršnega koli zagotovila ali pogoja. 

Informacije na spletišču so lahko netočne ali s tipografskimi napakami. Simp zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo ali izgubo, ki izhaja iz nezmožnosti uporabe spletišča, možnosti izgube informacij, izgubljenega dobička, izgube dobrega imena ali ugleda ali je z njo povezana, ter za vsako izgubo, ki izhaja iz telesne poškodbe ali je z njo povezana, in vsako drugo škodo ali izgubo, ki izhaja iz (i) vašega dostopa do Spletišča ali je z njim povezana; (ii) vaše nezmožnosti uporabe Spletišča ali je z njo povezana; (iii) katere koli informacije na Spletišču ali njegove vsebine ali je z njo povezana; (iv) Uporabniško ustvarjene vsebine, ki jo ustvarite vi, ali je z njo povezana. Vse navedene omejitve odgovornosti veljajo ne glede na to, ali gre za pogodbeno odgovornost, zunajpogodbeno odgovornost, malomarnost, objektivno odgovornost ali katero koli drugo obliko odgovornosti. 

 

 1. Zasebnost

Vsi osebni podatki, ki jih zbere Simp, se obdelujejo v skladu s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih

 

 1. Spremembe teh Pogojev uporabe spletišča

Simp si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te Pogoje uporabe spletišča. Vsakokratno spremenjeni Pogoji uporabe spletišča urejajo dostop do Spletišča in njegovo uporabo od trenutka objave na Spletišču. Z dostopom do Spletišča in njegovo uporabo se strinjate in zavezujete, da vas taki spremenjeni Pogoji uporabe spletišča zavezujejo. 

Zadnji datum revizije teh Pogojev uporabe spletišča je naveden v nadaljevanju. 

 

 1. Splošne določbe

Ti Pogoji uporabe spletišča skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih, ki sta objavljena na Spletišču, v celoti urejajo razmerje med vami in družbo Simp glede vaše uporabe Spletišča. 

Pogoje uporabe spletišča skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih ureja zakonodaja Republike Slovenije, v skladu s katero se tudi razlagajo. Za odločanje o vseh morebitnih sporih, ki so kakor koli povezani s Pogoji uporabe spletišča skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih, so pristojna sodišča v Novi Gorici ali krajevno pristojno sodišče. 

 

 1. Stik

Če imate kakršna koli vprašanja, nam pišite na info@simp.si

 

©Simp (februar 2022) 

PRAVILNIK O VAROVANJU ZASEBNOSTI

Ta Pravilnik o varovanju zasebnosti skupaj s Pogoji uporabe spletišča in Pravilnikom o piškotkih ureja obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jih zbere SIMP d.o.o. s sedežem na naslovu Batuje 2C, Batuje, 5262 Črniče, Slovenija (v nadaljevanju: Simp ali oseba, imenovana z glagoli v 1. osebi množine in ustreznimi zaimki) glede vaše uporabe spletišča na naslovu www.simp.si in katerih koli drugih podspletišč (v nadaljevanju: Spletišče). 

 

 1. Osebni podatki, zbrani s kontaktnim obrazcem s Spletišča
  1. Zbrani osebni podatki in pravna podlaga za obdelavo

Ob prejemu sporočila, poslanega prek kontaktnega obrazca s Spletišča, bo Simp zbral vaše ime, priimek, e-naslov, telefonsko številko in ime podjetja. Simp bo take podatke zbiral le, če ste ob pošiljanju sporočila prek kontaktnega obrazca privolili v tako zbiranje. 

  1. Namen zbiranja osebnih podatkov

Simp bo osebne podatke, zbrane s kontaktnim obrazcem s Spletišča, obdeloval le za namene odgovarjanja oziroma odzivanja na vprašanja, komentarje, poizvedbe in/ali sporočila, prejeta prek kontaktnega obrazca, ali naročanja na naše novice in za namen pošiljanja takega odgovora in/ali odziva na vaš e-naslov. Vsi osebni podatki, ki nam jih sporočite, bodo obdelani kot strogo zaupni, obdelale pa jih bodo le osebe, ki so pogodbeno zavezane k varstvu osebnih podatkov. 

Če se pojavi potreba po obdelavi vaših osebnih podatkov za druge namene poleg tistih, ki so razloženi v tem Pravilniku o varovanju zasebnosti, se bomo prej obrnili na vas in vas zaprosili za predhodno pisno privolitev v obdelavo v zvezi s takimi dodatnimi nameni. 

  1. Hramba osebnih podatkov

Simp bo vaše osebne podatke hranil v skladu z naslednjimi obdobji hrambe: 

 • če se osebni podatki obdelujejo izključno na podlagi vaše izrecne privolitve, do preklica privolitve;
 • če namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo, preneha in pred tem ne prekličete privolitve, dokler se ne doseže namena, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo;
 • če je hramba osebnih podatkov bistvena za varovanje interesov družbe Simpv zvezi z vsebino komunikacije, prejete prek kontaktnega obrazca, do poteka rokov za uveljavitev vaših zahtevkov in zahtevkov družbe Simp, ki izhajajo iz vašega razmerja z družbo Simp

Simp bo po takem obdobju izbrisal ali anonimiziral vaše podatke in tako poskrbel, da jih na noben način ni mogoče pripisati vam. 

 

 1. Osebni podatki, ki so zbrani z uporabo piškotkov

Z namestitvijo majhnih besedilnih datotek ali piškotkov v vašo elektronsko napravo Simp zbira podatke o vašem IP-naslovu, vaših obiskih Spletišča, času, porabljenem na različnih podspletiščih Spletišča, skupnem času, porabljenem na Spletišču, in premikanju po Spletišču. Osebni podatki, zbrani z namestitvijo nujno potrebnih piškotkov, bistvenih za delovanje Spletišča, se zbirajo samodejno za namen omogočanja dostopa do Spletišča. Drugi osebni podatki, zbrani z namestitvijo drugih piškotkov, ki niso nujno potrebni, se zbirajo izključno na podlagi vaše privolitve. 

Osebni podatki, ki jih Simp zbere z namestitvijo piškotkov v vašo elektronsko napravo, namen takega zbiranja, osebe, ki imajo dostop do takih osebnih podatkov, in obdobja hrambe osebnih podatkov, zbranih s piškotki, so opisani v Pravilniku o piškotkih

 

 1. Vaše pravice glede zbranih osebnih podatkov

Za zagotovitev pregledne in zakonite obdelave osebnih podatkov ter za zavarovanje zasebnosti ima vsak pravico dostopati do svojih osebnih podatkov, pravico zahtevati njihov popravek, pravico zahtevati njihov izbris, pravico zahtevati omejitev njihove obdelave, preklicati privolitev v njihovo obdelavo, pravico do njihove prenosljivosti in pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Spodaj so vse pravice podrobno opisane. 

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic pišite na info@simp.si. Simp si pridržuje pravico do preverjanja vaše identitete pred kakršno koli obravnavo vaše zahteve. 

  1. Pravica dostopa do osebnih podatkov

Kadar koli lahko zahtevate potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke. Če jih, lahko zahtevate dodatne informacije o namenih obdelave, zadevnih vrstah osebnih podatkov, osebah, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obdobjih hrambe ali merilih, uporabljenih za določitev takega obdobja, obstoju pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave, pravice do ugovora njihovi obdelavi, pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, viru osebnih podatkov, kadar osebni podatki niso zbrani od vas, in obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev. 

  1. Pravica do popravka osebnih podatkov

Če so osebni podatki, ki jih obdeluje Simp, nepopolni ali netočni, lahko zahtevate popravek takih osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja. 

  1. Pravica do izbrisa osebnih podatkov

Zahtevate lahko, da Simp v celoti izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje, če: 

  • ti niso več potrebni v zvezi z nameni, za katere so bili zbrani;
  • ste preklicali privolitev v obdelavo osebnih podatkov in pravna podlaga ne obstaja več;
  • ste ugovarjali obdelavi osebnih podatkov in so vsi pogoji, določeni v veljavni zakonodaji, izpolnjeni;
  • je Simp nezakonito obdeloval osebne podatke; ali
  • morajo biti osebni podatki izbrisani za izpolnitev pravne obveznosti družbe Simp.
  1. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Obdelavo osebnih podatkov lahko omejite, če: 

  • so obdelovani osebni podatki netočni in se nanašajo na obdobje, ki upravljavcu omogoča, da preveri njihovo točnost;
  • je obdelava osebnih podatkov nezakonita; ali
  • Simposebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 
  1. Pravica do preklica privolitve

Kadar koli lahko prekličete privolitev, dano v skladu z 2. in/ali 3. razdelkom tega Pravilnika o varovanju zasebnosti. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem. 

  1. Pravica do prenosljivosti podatkov

Kadar koli lahko zahtevate prejem osebnih podatkov, ki jih obdeluje Simp, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Tako pridobljene osebne podatke lahko kadar koli posredujete drugemu upravljavcu ali zahtevate, da se osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu. 

  1. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da Simp vaše osebne podatke obdeluje v nasprotju z ustreznimi določbami veljavne zakonodaje, lahko pri Informacijski pooblaščenki (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefonska številka: 012309730, spletišče: www.ip-rs.si) vložite pritožbo. 

 

 1. E-novice

Občasno lahko tistim, ki ste naročeni na novice, pošljemo e-novice (v nadaljevanju: Novice). Pri vseh Novicah, ki jih pošljemo, je jasno označeno, da smo mi njihov vir. Naročnino na Novice lahko kadar koli prekličete prek povezave, navedene v Novicah, ali tako, da nam pišete na info@simp.si. 

 

 1. Uporaba Adobe Fonts

Spletno mesto uporablja tako imenovane spletne pisave, ki jih zagotavlja Adobe.

Ponudnik je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ZDA (Adobe).

Ko prikličete stran, vaš brskalnik naloži zahtevane spletne pisave v predpomnilnik brskalnika, da pravilno prikaže besedila in pisave. Če želite to narediti, se mora brskalnik, ki ga uporabljate, povezati s strežniki Adobe.

S tem bo Adobe dobil obvestilo, da je bilo naše spletno mesto dostopno prek vašega naslova IP. Uporaba Adobe Fonts je v interesu enotne in privlačne predstavitve naših spletnih storitev. Če vaš brskalnik ne podpira spletnih pisav, bo vaš računalnik uporabljal privzeto pisavo.

Za več informacij o pisavah Adobe obiščite https://fonts.adobe.com/ in pravilnik o zasebnosti Adobe na https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html

 

 1. Pravica do prenosljivosti podatkov

Simp si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ta Pravilnik o varovanju zasebnosti. Spremenjen Pravilnik o varovanju zasebnosti velja od objave na Spletišču ter ureja nadaljnjo obdelavo zbranih osebnih podatkov in obdelavo osebnih podatkov, zbranih po uveljavitvi spremenjenega Pravilnika o varovanju zasebnosti. Svetujemo vam, da preberete trenutno različico tega Pravilnika o varovanju zasebnosti in se seznanite z njegovimi morebitnimi spremembami ali dopolnitvami, preden nam sporočite kakršne koli osebne podatke. 

Simp vas bo pred uveljavitvijo sprememb obvestil o vsaki bistveni spremembi tega Pravilnika o varovanju zasebnosti (kot so spremembe namenov obdelave ali vrst zbranih osebnih podatkov). Ob tem vas lahko zaprosimo za privolitev v obdelavo osebnih podatkov v skladu s spremenjenim Pravilnikom o varovanju zasebnosti. 

Zadnji datum revizije tega Pravilnika o varovanju zasebnosti je naveden v nadaljevanju. 

 

 1. Vprašanja in zahteve

Če imate kakršna koli vprašanja ali zahteve, nam pišite na info@simp.si. 

©Simp (februar 2022)