Pravila in pogoji nagradne igre "SIMP Sejem Dom” 

 1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri ''SIMP Sejem Dom''. Organizator nagradne igre je: Simp d.o.o. Nagradni natečaj se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno od 6.3.2023 do 12.3.2023 do 23:55 ure. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo. 

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre ''SIMP Sejem Dom'' je promocija podjetja in izdelkov SIMP. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

 1. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Simp d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu.

 1. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre sodelujejo z obiskom Facebook ali Instagram strani Simp, kjer na časovnici pod posebno objavo v komentarjih označijo prijatelja, všečkajo objavo in sledijo profilu Simp. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

 1. Nagrade

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade so prenosljive na tretje osebe. Navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad.

 1. Izbiranje nagrajencev in obveščanje o nagrajencu/-nki

Žrebanje dobitnikov bo potekalo 12.3.2023. Izbor bo opravljen iz strani organizatorjev, ki bodo s pomočjo aplikacije za izbiranje naključno izbrali nagrajence nagradne igre. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na časovnici, v komentarju posebne objave ter v zapisku. Rezultati izbiranja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

 1. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izbrani, v zasebnem sporočilu v roku 3 dni sporočijo naslov za pošiljanje ali prevzem nagrade. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
- se ugotovi, da je uporabnik v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
- se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebook ali Instagram strani v roku 3 delovnih dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade.

 1. Spremembe teh Pogojev uporabe spletišča

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
-(ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook in Instagram,
- vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook in Instagram,
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov nagrajencev in jih brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradni igri ne bo hranil, obdeloval, uporabljal niti posredoval tretjim osebam. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo v podjetju Simp d.o.o.

Pridobljene osebne podatke bo podjetje Data d.o.o. skrbno varovalo in uporabljalo v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradnem natečaju, uporabi za potrebe tega nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe dogovora o prevzemu nagrade. Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator.

 1. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so dostopna in na vpogled vsem udeležencem pod objavo nagradne igre na Facebook ali Instagram profilu Simp prek spletne strani simp.si.

 1. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem in pravilih, povezanih z njim, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani Simp. Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju in ne družbi Facebook. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Novi Gorici. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema. 

 

V Solkanu dne 5.3.2023, Organizator nagradne igre: Simp d.o.o.